petrakennedy.cz

Obchodní podmínky pro prodej zboží

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“).

1. DEFINICE POJMŮ

1.1 „E-shop“ znamená počítačový program – internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy petrakennedy.cz, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání Služby Uživatelem;

1.2Objednací formulář“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná prostřednictvím propojení s aplikací Simpleshop, aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména objednáním vybrané Služby a/nebo změnou množství vybrané Služby;

1.3 „Kupní smlouvaznamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím prostřednictvím E-shopu;

1.4 „Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

1.5 „Provozovatel“ znamená Synogic Solutions s.r.o., IČ 14249804, sídlem Rumjancevova 65/20a, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústní nad Labem, oddíl C, vložka 48403;

1.6 „Spotřebitel“ znamená Uživatele – člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Poskytovatelem nebo s ním jinak jedná;

1.7 „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;

1.8 „Zbožíznamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu, a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;

2. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

2.1 Provozovatel uzavírá smlouvy, jejich předmětem je prodej Zboží, včetně případné licence.

2.2 Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že:

2.2.1 V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak. Uživatel ohledně Zboží, k němuž je poskytována licence:

a) je povinen dodržovat právo autora na autorství díla (Zboží); mimo jiné si není oprávněn osvojovat autorství;

b) není oprávněn dané dílo (Zboží) zpřístupňovat neurčitému okruhu třetích osob;

c) není oprávněn dané dílo (Zboží) dále zcizovat.

2.2.2 Ceny poskytovaného Zboží a licenčního obsahu jsou na webu uváděny jako konečné (Poskytovatel není plátce DPH), včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

2.3 V případě, že předmětem smlouvy bude dodání digitálního obsahu, který nebude dodán na hmotném nosiči, dává Spotřebitel výslovný souhlas s tím, aby tento obsah byl dodán před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2.4 Pro odstoupení od smlouvy platí, že:

2.4.1 Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.

2.4.2. Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Poskytovateli na adresu Rumjancevova 65/20a, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec.

2.4.3 Spotřebitel nemůže ve smyslu § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

2.4.4 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinnen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody. 

2.4.5 Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy můžete stáhnout zde

2.5 Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy info@petrakennedy.cz. Lze se obrátit se stížností i na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

3. PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům koupi Zboží, a to uvedením označení Zboží, podrobných informací o vlastnostech Zboží, konečné ceny Zboží (Poskytovatel není plátce DPH).

3.2 Pro objednání Služby Uživatel vyplní Objednávkový formulář a stiskne tlačítko Dokončit nákup. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o 

a) objednávaném Zboží;

b) způsobu úhrady kupní ceny;

dále též jen „Objednávka“.

3.3 Před odesláním Objednávky je Uživatel povinnen Objednávku zkontrolovat, zejména údaje, které do ní vyplnil.

3.4 Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v Objednávce vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační údaje. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

3.5 Objednávku Uživatel pošle Provozovateli kliknutím na tlačítko Dokončit nákup. 

3.6 Provozovatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Uživateli potvrdí e-mailem prostřednictvím systému SimpleShop. 

3.7 Provozovatel je oprávněn požádat Uživatele o dodatečné potvrzení Objednávky.

3.8 Kupní smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem je uzavřena doručením přijetí Objednávky (návrhu na uzavření smlouvy), která je Uživateli zaslána dle 6 těchto obchodních podmínek.

3.9 Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady s tím vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy hradí Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.10 Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

4. KUPNÍ SMLOUVA

4.1 Uzavřením Kupní smlouvy prostřednictvím E-shopu vstupují v účinnost následující ustanovení:

4.1.1 Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si Uživatel zvolil v uživatelském prostředí E-shopu přečtěním jeho specifikace a vyplněním objednávkového formuláře, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.

4.1.2 Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.

4.1.3 Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli.

4.1.4 Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E-shopu.

4.1.5 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.

4.1.6 V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.

4.1.7 Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z ceny Zboží lze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.

4.1.8 Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.

4.1.9 Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy.

4.1.10 Provozovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad – fakturu v elektronické podobě, a to na emailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do Uživatelského prostředí E-shopu.

4.1.11 Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatele na adrese jeho sídla nebo provozovny. Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele reklamované Zboží.

4.1.12 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.

4.1.13 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Smlouvy, přechází na Uživatele, který není Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.

5. REKLAMAČNÍ ŘÁD

5.1 Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad.

5.2 Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.

5.3 Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.

5.4 Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

5.5 Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.

5.6 Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.

5.7 Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.

5.8 Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

6.2 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů.

7. UŽÍVÁNÍ E-SHOPU

7.1 Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.

7.2 Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.

7.3 Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.

7.4 Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Poskytovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.

8. PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE 

8.1 Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

8.2 Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost poskytnout dané Zboží za zobrazenou cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou cenu dané Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou cenu přijme, a pokud se tak nestane, ruší se Smlouva od počátku.

8.3 Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.

8.3 Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny na straně Kontakt.

9. ROZHODNÉ PRÁVO 

9.1 Tyto Obchodní podmínky, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

10. ÚČINNOST

10.1 Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 20. 2. 2022.