petrakennedy.cz

Obchodní podmínky pro prodej služeb

Vzájemná práva a povinnosti Příjemce a Poskytovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé ze Smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“).

1. DEFINICE POJMŮ

1.1 „E-shop“ znamená počítačový program – internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy petrakennedy.cz, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání Služby Příjemcem;

1.2 „Objednací formulář“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná prostřednictvím propojení s E-shopem, aktivací příslušných funkcí Příjemcem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména objednáním vybrané Služby a/nebo změnou množství vybrané Služby;

1.3 „Smlouva“ znamená smlouvu ve smyslu Občanského zákoníku uzavřenou mezi Poskytovatelem jakožto poskytovatelem služby a Příjemcem jakožto příjemcem služby;

1.4 „Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

1.5 „Poskytovatel“ znamená Synogic Solutions s.r.o., IČ 14249804, sídlem Rumjancevova 65/20a, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústní nad Labem, oddíl C, vložka 48403;

1.6 „Spotřebitel“ znamená Příjemce – člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Poskytovatelem nebo s ním jinak jedná;

1.7 „Příjemce“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;

1.8 „Služba“ znamená služba nabízenou Poskytovatelem Příjemci prostřednictvím E-shopu, a je-li ke Službě nabízena, tak i licence k užití;

2. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

2.1 Poskytovatel uzavírá smlouvy, jejich předmětem je poskytování služeb.

2.2 Ohledně ceny Služby a dalších poplatků platí, že:

2.2.1 V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak.

2.2.2 Ceny poskytovaných Služeb a licenčního obsahu jsou na webu uváděny jako konečné (Poskytovatel není plátce DPH), včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

2.3 V případě, že předmětem smlouvy bude dodání digitálního obsahu, který nebude dodán na hmotném nosiči, dává Spotřebitel výslovný souhlas s tím, aby tento obsah byl dodán před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2.4 Pro odstoupení od smlouvy platí, že:

2.4.1 Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od sjednání Služby. V případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů Služeb, běží tato lhůta ode dne sjednání poslední. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.

2.4.2. Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Poskytovateli na adresu Rumjancevova 65/20a, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec.

2.4.3 Spotřebitel nemůže ve smyslu § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

2.4.4 Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

2.4.5 Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení ceny za Službu, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.

2.4.6 Formulář pro odstoupení od Smlouvy najdete zde.

2.5 Poskytovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Poskytovatele prostřednictvím e-mailové adresy info@petrakennedy.cz. Lze se obrátit se stížností i na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

3. PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Poskytovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Příjemci poskytování Služeb, a to uvedením označení Služby, podrobných informací o vlastnostech Služby, konečné ceny Služby (Poskytovatel není plátce DPH).

3.2 Pro objednání Služby Příjemce

3.2.1 vyplní objednávkový formulář se všemi potřebnými údaji a stiskne tlačítko Dokončit nákup

3.2.2 elektronicky kontaktuje Poskytovatele s přesnou specifikací poptávaných služeb, která obsahuje zejména informace o: 

a) objednávané službě;

b) podrobnou specifikaci požadavků, na základě které bude navržena cena za službu;

c) požadovaný termín realizace;

dále též jen „Objednávka“.

3.3 Před odesláním Objednávky je Příjemce povinnen Objednávku zkontrolovat, zejména údaje, které do ní vyplnil.

3.4 Příjemce se zavazuje do příslušných textových polí v Objednávce vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační údaje. Příjemce bere na vědomí, že Poskytovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

3.5 Objednávku Příjemce odešle Poskytovateli

3.5.1. u Služeb dostupných na E-shopu kliknutím na tlačítko s označením „Dokončit nákup“;

3.5.2 u Služeb nedostupných pro přímý prodej na E-shopu prostřednictvím e-mailu se specifikací požadavků;

3.6 Poskytovatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Příjemci potvrdí e-mailem

3.6.1 na adresu Příjemce uvedenou v Objednávce;

3.6.2 na adresu, ze které byl poslán e-mail s Objednávkou;

3.7 Poskytovatel je oprávněn požádat Příjemce o dodatečné potvrzení Objednávky.

3.8 Smlouva mezi Poskytovatelem a Příjemcem je uzavřena doručením přijetí Objednávky (návrhu na uzavření smlouvy), která je Příjemci zaslána dle 6 těchto obchodních podmínek.

3.9 Příjemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady s tím vzniklé v souvislosti s uzavřením Smlouvy hradí Příjemce sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. SMLOUVA

4.1 Uzavřením Smlouvy prostřednictvím E-shopu vstupují v účinnost následující ustanovení:

4.1.1 Příjemce objednává od Poskytovatele Službu, kterou si Příjemce zvolil, a to v množství, které si Příjemce zvolil a/nebo nastavil, a Příjemce se zavazuje zaplatit Poskytovateli za danou Službu cenu, která je uvedena u takové Služby v uživatelském prostředí E-shopu.

4.1.2 Příjemce má právo zvolit z možností zobrazených Příjemci v uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení ceny za Službu a případně další peněžitá plnění Poskytovateli.

4.1.3 Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Příjemce povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E-shopu.

4.1.4 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je Příjemce povinen uvést variabilní symbol určený Poskytovatelem.

4.1.5 V případě bezhotovostní platby je povinnost Příjemce zaplatit cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele.

4.1.6 Součástí kupní ceny za Službu nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Příjemce vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením ceny za Službu; takové náklady jsou výhradně náklady Příjemce.

4.1.7 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Službu Příjemci v přiměřené lhůtě od uzavření Smlouvy.

4.1.8 Poskytovatel zašle vždy Příjemci daňový doklad – fakturu v elektronické podobě, a to na emailovou adresu Příjemce zadanou při dané objednávce do Uživatelského prostředí E-shopu.

4.2 Na základě Objednávky Služeb, které není možné zakoupit na E-shopu a podléhají zhodnocení specifických požadavků Příjemce bude Poskytovatelem navržena Cena a forma spolupráce individuálně. 

5. REKLAMAČNÍ ŘÁD

5.1 Poskytovatel odpovídá Příjemci za bezvadnost Služby.

5.2 Obsahuje-li Služba vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nové bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.

5.3 Neodstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat novou Službu bez vad, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

5.4 Reklamace Služby musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Poskytovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.

5.5 Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Poskytovatelem neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Poskytovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Poskytovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

6.2 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů.

7. UŽÍVÁNÍ E-SHOPU

7.1 Poskytovatel tímto uděluje Příjemci nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.

7.2 Poskytovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.

7.3 Poskytovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně Poskytovatele nebo třetí osoby.

7.4 Příjemce je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Poskytovateli nebo třetím osobám vznikly, je Příjemce povinen nahradit v plném rozsahu.

8. PROHLÁŠENÍ POSKYTOVATELE 

8.1 Poskytovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

8.2 Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení ceny u Služby, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Služby na trhu; v takovém případě Poskytovatel nemá povinnost poskytnout danou Službu za zobrazenou cenu, kontaktuje Příjemce a sdělí mu skutečnou cenu dané Služby a Příjemce má právo se rozhodnout, zda Službu za skutečnou cenu přijme, a pokud se tak nestane, ruší se Smlouva od počátku.

8.3 Kontaktní údaje Poskytovatele pro komunikaci s Příjemcem jsou uvedeny na straně Kontakt.

9. ROZHODNÉ PRÁVO 

9.1 Tyto Obchodní podmínky, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

10. ÚČINNOST

10.1 Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 20. 2. 2022.